Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

bamboocha
12:33
2937 e0d3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
bamboocha
12:33
Jestem pogodną pesymistką. Kocham słowa Woody’ego Alena, najważniejszego mężczyzny w moim życiu po mężu. On powiedział: „świat stoi na rozdrożu, jedna droga prowadzi do unicestwienia, druga do klęski, módlmy się o rozsądny wybór”. Ot, cała prawda o życiu. (...) nie traktować wszystkiego zbyt poważnie. Jezu, po co? Jesteśmy tu na jakiś czas, jak mawiała moja ukochana poetka Szymborska. Któregoś dnia szlag nas trafi, to po co tak traktować poważnie wszystko. Jest coś ważniejszego od życia – dystans do życia.
— Maria Czubaszek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bamboocha
12:31
3093 2011 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
bamboocha
12:31
3133 965c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
bamboocha
12:31
3162 8392 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
bamboocha
12:30
3186 ca35 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
bamboocha
12:29
4760 5d47
Reposted fromipo ipo
bamboocha
12:25
Reposted fromhighlmittel highlmittel
bamboocha
12:25
bamboocha
12:25
6617 d3fe 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
bamboocha
12:25
6796 b78c 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
bamboocha
12:24
6849 7a9b 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
bamboocha
12:24
6850 eff4 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
bamboocha
12:24
6855 9f4d 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
bamboocha
12:24
7103 a667
Reposted fromteijakool teijakool
bamboocha
12:11
Reposted fromFlau Flau
bamboocha
12:09
7994 8405 500
Reposted frommiischa miischa
bamboocha
12:09
8724 7667 500
Reposted froms3 s3
bamboocha
12:09
8886 44a0 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
bamboocha
12:08
9190 0f7d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl